Przedsiębiorstwo UNI–GEO jest firmą geologiczną, która od wielu lat świadczy kompleksowe usługi studniarskie związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Studnie głębinowe służą do ujmowania wód podziemnych z zalegających głęboko warstw wodonośnych.

Wydajność studni

Kolejnym powodem jest wydajność studni i pewność zaopatrzenia w wodę. Wydajność ujęcia wód podziemnych zależy od wielu czynników, do których zaliczyć należy przede wszystkim warunki hydrogeologiczne i geologiczne obszaru prowadzonej inwestycji, warunki filtracyjne i zasobność ujmowanej warstwy wodonośnej, a także konstrukcję otworu studziennego. Z reguły wydajność studni głębinowej mieści się w przedziale od 1 do ponad 100 m³/h.

Głębokość studni

Studnie głębinowe mają przeciętnie 12 – 60 metrów głębokości, choć teoretycznie maksymalna głębokość takiego ujęcia jest ograniczona jedynie parametrami sprzętu wiertniczego. Za studnie głębokie należy uznać ujęcia do 70 metrów głębokości. Studnie oligoceńskie mają zwykle ponad 120 mb głębokości (w zależności od warunków geologicznych panujących na obszarze lokalizacji ujęcia).

Czysta i zdrowa woda

lisc-wodaGłównym powodem konstruowania studni głębinowych jest zjawisko występowanie zwierciadła wód podziemnych na znacznych głębokościach. Częstą przyczyną jest także znakomita jakość i czystość wód pobieranych z tego typu ujęć. Generalnie, im woda znajduje się w gruncie głębiej i pokonuje, podczas procesu infiltracji, więcej warstw filtracyjnych tym jest ona czystsza. Wody podziemne, ujmowane z warstw wodonośnych izolowanych nadkładem gruntów nieprzepuszczalnych w stanie naturalnym, nie zmienionym działalnością człowieka, nie powinny zawierać żadnych bakterii chorobotwórczych.

Uproszczony schemat postępowania prowadzącego do powstania ujęcia wód podziemnych

ETAP I: Ustalenia ze Zleceniodawcą

Ustalenia polegające na dokładnym określeniu zapotrzebowania Zamawiającego na wodę, sposobu jej wykorzystania oraz lokalizacji ujęcia wód podziemnych. Zapotrzebowanie podawane najczęściej w m³/h jest elementem bardzo istotnym gdyż, między innymi na jego podstawie, przeprowadza się kolejne etapy postępowania prawnego.

ETAP II: Postępowanie prawne

Law PortalWykonawstwo ujęć wód podziemnych, z uwagi na ich wydajność oraz głębokość, podlegać może pod dwa podstawowe akty prawne:
– Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.
Ujęcie wód podziemnych, którego głębokość nie przekracza 30 m, a wydajność jest niższa niż 5,0 m³/h nie podlega przepisom w/w ustawy. W przypadku przekroczenia tej głębokości, lub gdy deklarowany pobór wód jest wyższy przepisy ustawy PGiG narzucają konieczność sporządzenia Projektu Robót Geologicznych wykonania otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych. Projekt ten podlega zatwierdzeniu urzędowemu na drodze decyzji na poziomie starostwa powiatowego, urzędu miasta bądź urzędu marszałkowskiego (gdy deklarowana wydajność ujęcia przekracza 50,0 m³/h). Oczekiwanie na decyzję trwa na ogół do 1 miesiąca. Następnie koniecznym jest wykonanie zgłoszenie robót terenowych i po okresie 2 tygodni można zaczynać prace wiertnicze. Ostatnim elementem narzuconym przez przepisy ustawy PGiG jest Dokumentacja Hydrogeologiczna ujęcia wody podziemnej z ustaleniem zasobów eksploatacyjnych. Dokumentacja ta jest wykonywana na podstawie wyników wiercenia studziennego oraz Projektu Robót Geologicznych i zatwierdzana na drodze decyzji urzędowej.
– Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami
Ustawa Prawo wodne rozróżnia dwa rodzaje sposobu korzystania z wód podziemnych: zwykłe (na własne potrzeby) gdy wydajność ujęcia nie przekracza 5,0 m³/h, a głębokość ujęcia jest mniejsza niż 30 m, oraz szczególne (na potrzeby przedsiębiorstw czy instytucji), gdy wydajność ujęcia przekracza 5,0 m³/h lub głębokość ujęcia jest większa niż 30 m. Konsekwencją sposobu korzystania z wód podziemnych jest ewentualna konieczność starania się o uzyskanie Pozwolenia Wodnoprawnego, a co za tym idzie, sporządzenie Operatów Wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego oraz na korzystanie z wód podziemnych.

ETAP III: Wiercenie studzienne

Ujęcie wód podziemnych wykonuje się na podstawie założeń Projektu Robót Geologicznych, gdzie uwzględnione są zapotrzebowanie na wodę, warunki hydrogeologiczne, lokalizacja i konstrukcja studni.

Warunki hydrogeologiczne decydują o:

studnie schematGłębokości studni: zależnej od położenia warstwy wodonośnej na planowanym terenie oraz od przeznaczenia studni.
Wydajności studni, czyli:

 • Właściwości filtracyjne i wydajność warstw wodonośnych;
 • Przepustowość obsypki żwirowej;
 • Przepustowości filtra studziennego;
 • Dopuszczalna prędkość dopływu wody do filtra.
Lokalizacja ujęcia wód podziemnych

Każde ujęcie wód podziemnych powinno być wykonane w odległości co najmniej:studnia-odleglosci

 • 5 m od granicy nieruchomości, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek;
 • 7,5 m od osi rowu przydrożnego;
 • 10 – 15 m od drzew o rozbudowanych systemach korzeniowych (jesion, topola, olszyna);
 • 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowicę, kompostowników, szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (szamba);
 • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane
  biologicznie;
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu
  rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Ze względu na zanieczyszczenie ujęcia wody dodatkowo należy unikać usytuowania studni blisko rur spustowych oraz miejsc spływu wody deszczowej. Studnia nie powinna być budowana w najniższym miejscu nieruchomości z uwagi na spływanie wód opadowych.

Konstrukcja studni głębinowej
Wiercenie studzienne

Wykonanie odwiertu hydrogeologicznego odbywa się metodą obrotową z płuczką za pomocą samojezdnej wiertnicy hydraulicznej. W pierwszej kolejności przy pomocy świdrów lub gryzerów wykonujemy odwiert o założonej w projekcie średnicy. Następnie zapuszczamy do otworu rury PVC z atestem do wody pitnej zakończone częścią czynną filtra oraz rurą podfiltrową zamkniętą specjalnym denkiem. Kolejnym etapem jest równomierne sprowadzenie obsypki żwirowej wokół rury filtrowej, co pozwala na długoletnie i bezawaryjne działanie studni głębinowej. Wykonujemy pompowania oczyszczające i pomiarowe określające wydajność studni. Na życzenie klienta, po zakończeniu prac wiertniczych, dokonujemy doboru oraz montażu pompy głębinowej lub zestawu hydroforowego. Gdy studnia jest gotowa pobieramy próbki wody do badań laboratoryjnych w celu ustalenia jakości wody.

Aspekt prawny

Cały proces budowy ujęcia wód podziemnych kończy się odpowiednim postępowaniem prawnym czyli, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.

Inne usługi

W dziedzinie hydrogeologii projektujemy i wykonujemy piezometry, systemy odwodnień, a także opracowania i dokumentacje specjalistyczne. Posiadany przez nas sprzęt do wierceń płuczkowych wykorzystujemy również do wykonywania otworów pod instalację elementów pomp ciepła. Nasze usługi realizujemy przede wszystkim na terenie północnej, wschodniej i centralnej Polski.

Wybrane realizacje z zakresu hydrogeologii

 • ujęcie wód podziemnych Dubowo I k/Suwałk na potrzeby węzła betoniarskiego (obwodnica Augustowa) – Budimex S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa;
 • ujęcie wód podziemnych na potrzeby zakładów PRAWDA w Olecku – „Zakłady produkcyjno-usługowe PRAWDA Sp z o.o.” 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 33;
 • sieć otworów obserwacyjnych (piezometrów) w rejonie gminnego składowiska odpadów stałych w Gołdapi – Urząd Miejski w Gołdapi, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14
 • Projekt Robót Geologicznych wykonania dwóch otworów rozpoznawczo – eksploatacyjnych – Hotel „Karwica” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 83/1602, 04-175 Warszaw;
 • ujęcie wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa rolnego w Niedrzwicy – Ryszard Tymofiejewicz, ul. Jaćwieska 16/21, 19-500 Gołdap;
 • ujęcie wód podziemnych na potrzeby biogazowi – „Agro Bio” Spółka z o.o. Sławkowo 15, 11-400 Kętrzyn;
 • dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanej obwodnicy Augustowa – „TRANSPROJEKT – Warszawa” Sp. z o.o. 03-612 ul. Koniczynowa 11.