Sondowania badawcze zgodne z wymogami

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych narzuca konieczność wykonywania, równolegle z wierceniami geologicznymi, sondowań badawczych celem ustalenia podstawowych parametrów geotechnicznych gruntów rodzimych i nasypowych.
Przedsiębiorstwo UNI–GEO oferuje Państwu szereg sondowań badawczych.

Sondowania statyczne CPT/CPTU (urządzenie Pagani TG-63-200)

Sonda statyczna CPT/CPTU jest podstawowym narzędziem pracy wykorzystywanym w krajach Uni Europejskiej do polowych badań gruntu – „in situ”. W czasie zagłębiania stożka sondy odczytywane są m.in. parametry:

 • qc – opór na stożku
 • fs – tarcie na tulei ciernej
 • Rf – opór gruntu na pobocznicę stożka
 • u – ciśnienie wody w porach gruntu (w przypadku piezostożka CPTU)

Badania wykonane za pomocą sondy CPT/CPTU pozwalają na określenie m.in. budowy geologicznej podłoża oraz parametrów geotechnicznych takich jak:

 • Il – stopień plastyczności gruntów spoistych
 • ID – stopień zagęszczenia gruntów sypkich
 • ?’ – efektywny kąt tarcia wewnętrznego
 • Su – wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu
 • M – edometryczny moduł ściśliwości wtórnej
 • Mo – edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej
 • OCR – współczynnik prekonsolidacji
 • Ko – współczynnik tarcia spoczynkowego

Wyniki sondowań CPT/CPTU cechują się bardzo dużą wiarygodnością i dokładnością, a czas ich wykonania jest stosunkowo krótki.

Posiadane przez naszą firmę urządzenie Pagani TG-63-200 pozwala wykonywać badania do głębokości 25,0 m p.p.t. Dodatkową cecha zestawu jest bardzo wysoka mobilność, którą zawdzięcza on gąsienicom; na miejsce pracy dostarczany jest, specjalnie do tej roli przystosowanym, samochodem.

Płyta obciążana statycznie VSS (model 3377r. 2009 MULTISERW)

Płyta VSS służy do wykonywania badania nośności podłoża i podbudowy dróg przez obciążenie statyczne. Badanie prowadzi do określenia wartości poziomów zagęszczeń oraz modułów odkształceń.

Badanie VSS jest wykonywane w celu określenia nośności gruntu in-situ w:

 • konstrukcjach drogowych
 • warstwach nośnych
 • podłożach drogowych
 • pasach startowych lotnisk
 • nawierzchniach dróg szybkiego ruchu
Płyta obciążana dynamicznie (model ZORN ZFG 02)

Do oceny nośności oraz pośrednio kontroli jakości zagęszczenia podłoża gruntowego, dróg gruntowych oraz warstw gruntów mineralnych, gruntów ulepszonych wapnem lub materiałów odpadowych, wbudowywanych w różnego rodzaju nasypy lub zasypki wykorzystujemy płytę obciążaną dynamicznie, która w szybki sposób bada moduł odkształcenia.
Ścinarka obrotowa

Pomiar wytrzymałości przy szybkim ścinaniu ścinarką jest badaniem najlepiej charakteryzującym cechy wytrzymałościowe gruntów średnio i silnie spoistych tj. o wskaźniku plastyczności większym od 10. Przy badaniu ścinarką odczytuje się wartość jednostkowego oporu na bezpośrednie ścinanie.
Sondowania dynamiczne

Sondowania podłoża gruntowego sondami dynamicznymi stanowią szybkie i proste badania polowe. Niniejsze badanie polega na określeniu oporu, jaki stawia grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki sondy. Do pogrążania końcówki w grunt służy młot o określonej masie, swobodnie spadający z wymaganej wysokości. Liczba uderzeń młota, potrzebna do zagłębienia sondy o pewną stałą głębokość, przeliczana jest na odpowiedni parametr geotechniczny.

Sonda DPSH

Sonda DPSH to uniwersalne urządzenie przeznaczone do mechanicznego sondowania przy zastosowaniu obciążników o wadze 10, 30, 50, 63,5 kg, sondowania sondami rdzeniowymi RKS oraz sondami typu SPT. Posiada możliwość regulacji wysokości spadu podbijaka od 500 do 750 mm oraz zwiększenia jego ciężaru. Podbijak pozwala na uzyskanie prób próbnikami wbijanymi(okienkowymi) o średnicy 80 mm.
Sonda DPSH pozwala zgodnie z normami DIN (EN) na wykonanie wszystkich rodzajów sondowań.

Urządzenie DPL

Inaczej zwane sondą dynamiczną SD-30. Służy do oceny i kontroli stanu zagęszczenia gruntów sypkich do głębokości 20 metrów.

Urządzenie DPM

Inaczej zwana sondą dynamiczną SD-10. Służy do oceny i kontroli stanu zagęszczenia gruntów sypkich do głębokości 6 metrów.
Sondowanie ścinające

Sondowania sondą stożkowo – krzyżakową SLVT to metoda badań podłoża gruntowego do głębokości 6-10 m. Celem sondowań jest wydzielenie w podłożu gruntów słabonośnych oraz ocena ich parametrów wytrzymałościowych. Grunty słabonośne w sondowaniach zaznaczają się jednoznacznie niskimi wartościami wytrzymałościowymi gruntu na ścinanie.

Sejsmika powierzchniowa CSWS i SASW

Badania metodą sejsmiki powierzchniowej SASW (Spectral Analysis of Surface Waves) i CSWS (Continuous Surface Wave System) służą do określenia sztywności gruntów wyrażonej modułem ścinania Gmax, bądź modułem Younga E. Metoda ta jest przydatna w różnego rodzaju zadaniach z zakresu geologii inżynierskiej np. na potrzeby wykonania dokumentacji geologicznej dla farm wiatrowych.
Penetrometr

Badanie penetrometrem jest przydatne do oceny konsystencji gruntów mało spoistych, dla których tradycyjny sposób jest kłopotliwy z powodu trudności wykonania ich wałeczkowania. Penetrometr został wykonany w ten sposób, aby odczyt na jego skali odpowiadał jednostkowej wytrzymałości gruntu na jednoosiowe ściskanie.