Obsługa laboratoryjna inwestycji

Oferujemy Państwu szeroki zakres badań laboratoryjnych takich jak:

  • badanie Proctora
  • oznaczenie gęstości objętościowej gruntów
  • analiza sitowa
  • określenie współczynnika filtracji
  • oznaczenie granic plastyczności
  • oznaczenie granic płynności
  • badanie wilgotności
  • badanie chemizmu wód gruntowych (między innymi pod kątem obecności metali ciężkich i substancji ropopochodnych)
  • badanie chemizmu gruntów
  • dysponujemy odpowiednim próbnikiem do pobierania prób NNS badanych w aparatach 3-osiowego ściskania, z których uzyskać można szereg parametrów takich jak: wilgotność, gęstość objętościowa, wytrzymałość na ścinanie bez drenażu, wilgotność naturalna, gęstość objętościowa, edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej, edometryczny moduł ściśliwości wtórnej, współczynnik filtracji, granice konstystencji