Wiercenia badawcze

Dysponujemy własnym sprzętem wiertniczym niezbędnym do wykonania większości zadań geologicznych.

Szczegóły

Sondowania

Przeprowadzamy sondowania badawcze celem ustalenia podstawowych parametrów geotechnicznych gruntów.

Szczegóły

Obsługa laboratoryjna

Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych na potrzeby Państwa inwestycji.

Szczegóły

Dokumentowanie

Przedsiębiorstwo geologiczne UNI–GEO działa pod kierownictwem uprawnionych geologów.

Szczegóły

Kompleksową obsługa geologiczna i geotechniczna inwestycji

Przeprowadzamy: ocenę podłoża gruntowego pod kątem potrzeb projektowych oraz jego zgodności z założeniami projektowymi; określanie podstawowych parametrów geologiczno – inżynierskich, takich jak: ID – stopień zagęszczenia gruntów sypkich, IL – stopień plastyczności gruntów spoistych, Is – wskaźnik zagęszczenia gruntów nasypowych; konsultacje geotechniczne, nadzory geologiczne inwestycji, odbiory geologiczne.

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami

Przedsiębiorstwo UNI–GEO jest firmą geologiczną, która od wielu lat świadczy kompleksowe usługi geologiczne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, drogowych, obiektów inżynieryjnych, farm wiatrowych, linii energetycznych wysokiego napięcia, rurociągów gazowych oraz inwestycji innego typu.

Oferowane przez nas usługi i prace geologiczne w zakresie geotechniki i geologii inżynierskiej wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy, normy oraz akty prawne, z których najważniejszymi są:

 • Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.
 • Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami
 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno inżynierskiej
 • Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami
 • Eurokod 7 EN 1997-1:2004 Projektowanie geotechniczne
 • Eurokod 7 EN 1997-2:2007 Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
 • Polska Norma: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu (PN-88, B-04481)
 • Polska Norma: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne i projektowe. (PN-81, B-03020)

Dostosowujemy się do zaleceń i wymagań zamawiającego.

Wieloletnie doświadczenie

W zadaniach, które realizowaliśmy do tej pory wykonywaliśmy prace geologiczne związane z takimi inwestycjami jak przygotowanie projektowe i realizacja obsługi geotechnicznej nowo budowanych dróg między innymi obwodnicy Augustowa, obwodnicy Brodnicy, Gołdapi i obwodnicy Olecka, odcinków dróg ekspresowych S-61, S-8, S-19, S-17, mostów m.in. most na Wiśle w Kwidzynie i centrów usługowo – handlowych, dużych jak dla sieci Plaza i Kaufland, czy mniejszych jak Jeronimo Martins, hal przemysłowych, wysokościowców, osiedli budynków wielorodzinnych, ferm wiatrowych do 24 lokalizacji turbin wiatrowych i mocy 3MW, linii energetycznych w tym wysokiego napięcia np. 400 kV Ełk – Litwa, biogazowni, gazociągów, przydomowych oczyszczalni ścieków, masztów telefonii komórkowych, portów jachtowych, budynków jednorodzinnych i gospodarczych itp., jak również prowadziliśmy pełną obsługę geotechniczną przy realizacji części tych i innych obiektów.

Nasza firma może poszczycić się licznymi referencjami zdobytymi przez lata owocnej współpracy z wieloma przedsiębiorstwami na terenie całej Polski.

Wybrane realizacje z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki

 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla określenia warunków gruntowo – wodnych na potrzeby posadowienia obiektu handlowo – usługowo – mieszkalnego z parkingami podziemnymi i naziemnymi w Białymstoku przy ul. Wesołej – ROGOWSKI DEVELOPMENT BIS II sp. k., 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 204;
 • Badania geologiczne na potrzeby inwestycji budowy drogi ekspresowej S-19 k/Rzeszowa – MOTA-ENGIL Central Europe, oddział Kraków;
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu architektoniczno – budowlanego Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko) – Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa;
 • Obsługa i nadzór geologiczny dla Budowy Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej dk8 i drogi ekspresowej S61 – BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa;
 • Obsługa geologiczna dla Budowy Obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S61 – BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa;
 • Obsługa geologiczna dla Budowy Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61 – FCC Construction, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa;
 • Badania geologiczne na potrzeby inwestycji budowy drogi ekspresowej S8 Białystok – Jeżewo – MOTA-ENGIL Central Europe, oddział Kraków;
 • Obsługa geologiczna inwestycji budowy Galerii Handlowej „Brama Mazur” w Ełku – Mostostal Warszawa, ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa;
 • Badania geologiczne na potrzeby projektu robót geologicznych pod stanowiska fundamentowe około 300 lokalizacji słupów projektowanej linii dwukierunkowej 400 kV relacji Ełk – granica RP – we współpracy z Geokrak Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków;
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla określenia warunków gruntowo – wodnych na potrzeby posadowienia 16 elektrowni wiatrowych oraz GPZ w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Suwałki I (Radysy) położonego na terenie miejscowości Radysy – ELECTRUM Sp. z o.o., ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok;
 • Obsługa geologiczna budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Spytkowie – Strabag, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków;
 • Badania geologiczne na potrzeby posadowienia budynku biogazowi i budynku biurowo – rehabilitacyjnego w Orzyszu – Pro-Inwest, ul. Katowicka 77B/4, 61-131 Poznań;
 • Wykonanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi krajowej S19 na odcinku: Kuźnica – Sokółka – Korycin; aktualizacja Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz – Chlebczyn oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wszystkich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km.
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb określenia warunków geologiczno – inżynierskich projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka – Granica Państwa
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska uzupełniająca, dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby budowy obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 / odcinek A i B
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb określenia warunków geologiczno – inżynierskich projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej nr S 61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn (węzeł ,,Łomża Południe” – węzeł ,,Łomża Zachód” oraz węzeł ,,Podborze” – węzeł ,,Śniadowo”
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb określenia warunków geologiczno – inżynierskich projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej nr S16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb określenia warunków geologiczno – inżynierskich projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka – Granica Państwa
  odc. od m. Szczuczyn do m. Raczki (miejscowość Szczuczyn – węzeł ,,Ełk Południe”, węzeł ,,Ełk Południe” – węzeł ,,Wysokie” oraz węzeł ,,Wysokie” – miejscowość Raczki

Projekty w trakcie realizacji

 • Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych dla inwestycji pn. Budowa autostrady A2 Warszawa  – Kukuryki na odcinku węzeł ,,Ryczołek”
 • Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby inwestycji pn. ,,Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin – Szczecinek / odcinek węzeł ,,Bobolice” – węzeł ,, Szczecinek Północ”
 • Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy Drogi krajowej 25 Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin
 • Wykonanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego Drogi krajowej nr S19 na odcinku:
  Kuźnica – Sokółka – Korycin, aktualizacja Studium  techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi S19 na odcinku:
  Choroszcz – Chlebczyn, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wszystkich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km.
 • Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych Drogi ekspresowej S19 Białystok  – Lubartów na odcinku:
  gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego – Lubartów węzeł ,,Lubartów Północ”
  odcinek nr 1: gr. woj. lubelskiego – Międzyrzec Podlaski (do węzła ,,Międzyrzec Podlaski Północ”
 • Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych Drogi ekspresowej S19 Białystok  – Lubartów na odcinku:
  gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego – Lubartów węzeł ,,Lubartów Północ”
  odcinek nr 2: II etap Międzyrzeca Podlaskiego